STAŻE ZAGRANICZNE W PORTUGALII I NA WĘGRZECH

 

Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 2

 

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (NA) dnia 28. kwietnia 2017 zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach Akcji 1. w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych w roku 2017 i poinformowała, że wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy  o numerze 2017-1-PL01-KA102-036867 pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 2” został zatwierdzony do realizacji.

 

Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 2” będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 do 31.10.2018 w formie 4-tygodniowych wyjazdów 28 uczniów na praktykę zawodową do przedsiębiorstw w Portugalii w miejscowości Evora

 

 

i na Węgrzech w miejscowości Kecskemet.

 

 

W zdobywaniu doświadczenia zawodowego za granicą uczestniczyć będą uczniowie Technikum nr 5 kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami klas trzecich.

 

Rekrutacja kandydatów na staże odbędzie się w październiku 2017. Podstawą zakwalifikowania się do projektu po złożeniu formularza aplikacyjnego będzie suma punktów uzyskana przez kandydata z następujących kryteriów (max. 100 punktów): rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (do 40 pkt.), średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie na koniec roku szkolnego 2016/17 (do 30 pkt.), średnia ocen na świadectwie na koniec roku szkolnego 2016/17 (do 15 pkt.) i ocena z zachowania na świadectwie na koniec roku szkolnego 2016/17 (do 15 pkt.). Na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydatów za kryteria opisane powyżej komisja rekrutacyjna przygotuje listy rankingowe – oddzielne dla każdego z zawodów, na które zostanie wpisane 18 osób z najwyższa liczbą punktów z zawodu technik ekonomista oraz 10 osób z zawodu technik organizacji reklamy. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Informacje dotyczące szczegółów realizacji projektu można uzyskać u Kierownika Szkolenia Praktycznego Pani Mirosławy Ryś w biurze nr 6.

Koordynator projektu

Mirosława Ryś